CIP101 Dersi

CIP101 dersi, Sabancı Üniversitesi eğitim programı dahilinde her öğrencinin mezun olmak için alması gereken zorunlu bir derstir. İsteyen öğrenciler, üniversite hayatları boyunca CIP101 dersine gönüllü olarak katılabilir. CIP101 bir saha dersidir, böylece öğrenciler teorik bilgiden çok yaşayarak öğrenme sürecine dahil olurlar. Ders öğrencilerin üniversiteye kayıt olmasıyla birlikte programlarına eklenir. Öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda onlara sunulan sahalardan birini gerçekleştirir.

Projeler

CIP101 dersi iki toplu ders, tartışma haftaları ve uygulama haftalarına katılım şeklinde ilerler. Ders kapsamında proje kaynak geliştirmesi olarak kermes düzenlenir. Dersin tartışma haftalarında Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik olan konularda film ve belgesel izlenerek tartışmalar yapılır.

KonularSürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
İnsan Hakları124581016 
Çevre1112131415   
Toplumsal Cinsiyet4510     
Engelli Hakları4811     
Sağlık3       
Tüketici Bilinci12       
Yaşlı Hakları311      

EĞİTİM ODAKLI PROJELER

Projeler

İlkokullarda Gerçekleşen Projeler 
Kampüse yakın ilçelerde sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yer alan ilkokullarda 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile çalışılır. Okuldaki öğrencilere üniversiteli abla/abi olarak rol model olmanın yanı sıra çocuk hakları, çevre, kitle iletişim, kültürel etkileşim, kültürel miras, toplumsal cinsiyet, engelliye yaklaşım, çatışma-uzlaşma-barış ve genel kültür gibi temalarda etkinlikler yapılır. Bu etkinlikler ile birlikte çocukların ifade ve iletişim becerileri, yaratıcılıkları ve özgüvenleri artırılmaya çalışılır.

 

 
İşaret Dili Projesi 
İşaret dili, toplum içerisinde yer alan işitme engelli bireyler ile iletişim kurmak adına oldukça önemlidir. Bu projeyi seçen öğrenciler 5 hafta boyunca alacakları eğitim ile işaret dili hakkında temel seviyede bilgi sahibi olur.

 

 
Dijital Yurttaşlık Projesi 

Öğrencilerin, interneti ve dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi ve dijital dünyada sorumlu ve bilinçli bir şekilde davranması hedeflenir. Dijital yurttaşlık kavramını öğrenmek ve uygulamak, daha sağlıklı ve daha güvenli bir dijital toplumun oluşturulmasına katkı sağlar. Sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, açık kültür, doğru ve güvenilir bilgiye erişim, yapay zeka, etik ve internetin geleceği tartışmaları projenin ana konularını oluşturur. Ayrıca öğrenciler, Vikipedi'nin temel taşları hakkında bilgi sahibi olur ve bir Vikipedi kullanıcısı olarak nasıl düzenleme yapılacağını da öğrenir.

 

DESTEK ODAKLI PROJELER

Projeler

Engelli Okulları Projesi 
Proje kapsamında engelli çocuklar ile çalışılır. Çocukların bireysel özelliklerine uygun ortamlarda bağımsız yaşam becerileri kazanmalarını desteklemek ve tüm gelişim alanlarındaki potansiyellerini üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yürütülür. Projeye katılan öğrenciler de bu amaç doğrultusunda engelli çocuklara yönelik etkinlikler düzenler.

 

 
TOM@University Projesi 
Bu projeyi seçen öğrenciler, engelli ya da motor becerileri gelişmemiş bireylerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları tespit ederek bu sorunlara basit ve yaratıcı çözümler geliştirir. Ayrıca, farklı üniversitelerde bu konuda çalışan toplulukların geliştirdikleri çözümlerin uygulayıcısı da olabilir. Bu projenin uygulaması CoSpace'de gerçekleşmektedir. 
Hayvan Hakları Projesi 
Bu projede öğrencilerin hayvan hakları konusunda bilinçlenerek kampüs içinde ve dışında bu bilinci yaygınlaştırmaları amaçlanır. Terk edilmiş, kötü muameleye uğramış ve sokakta yaşamakta olan hayvanlara geçici ve kalıcı aileler bulmak projenin hedefleri arasındadır. Projeye katılan öğrenciler, barınak ziyaretleri ile burada yaşayan hayvanların bakımına destek verir. Ayrıca, sosyal ve dijital medyayı kullanarak kendi çevrelerini örgütlemeye ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.

 

 
Huzurevi Ziyaretleri Projesi 
Bu projede yapılan etkinlikler yaşlıların özgüvenlerini ve yaşama bağlılıklarını artırmayı, ihtiyaçları olan sosyal ortamı oluşturmayı ve gençlere deneyim aktarabilmelerini sağlar. Temel olarak, yaşlıların gün içerisinde gençlerle beraber eğlenmeleri amaçlanır. Proje kapsamında sözlü tarih çalışmaları, bilgi yarışması, koro çalışmaları, şiir okuma, basit spor etkinlikleri, sanatsal faaliyetler ile yaşlılar fiziksel ve zihinsel olarak aktif tutulmaya çalışılır.

 

 

FARKINDALIK ODAKLI PROJELER

Projeler

Afet Farkındalığı Projesi 
Projede afet öncesinde, sırasında ve sonrasında bireysel ölçekte yapılması gerekenlerin öğrenilmesi, benimsenmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanır. Proje kapsamında afete hazırlık, afet anında yapılması gerekenler ve afet sonrası gerekebilecek ilk müdahaleler profesyoneller tarafından öğretilir ve öğrenilen bilgiler pratik edilir. Bu projeye katılan öğrenciler temel afet farkındalığı, afetlerde tıbbi müdahale, psikolojik ilk yardım konularında eğitimler alır ve sivil savunma yerleşkesinde ve kampüs içerisinde tatbikatlara katılır.

 

 
Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Sağlık Farkındalığı Projesi 
Bu proje kapsamında öğrenciler toplumsal cinsiyet ve cinsel sağlık konuları üzerine farkındalık kazanmak için ilgili etkinliklere ve atölyelere katılır. Bunlar arasında hafıza yürüyüşleri, ilgili STK'lardan eğitim ve interaktif etkinlikler yer alır. Ayrıca, kampüs içinde ve dışında kampanyalar düzenlenir.

 

 
Kent ve Çevre Farkındalığı Projesi  

Proje kapsamında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Gönüllü Programı ve İklim ve Enerji Programı ile birlikte "Gençlerin İklim Eylem Planlamalarına Aktif Katılımı Projesi" gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin iklim ve iklim eylem planları okuryazarlığı becerisini ve iklim mücadelesindeki etkinliğini artırmak, belediyelerin iklim eylem planlarını incelemek ve takip etmek, iklim değişim sürecini kadın ve engelliler dahil en kırılgan grupların gözüyle irdelemek ve raporlamak, yerel işbirlikleri geliştirmek ve savunuculuk faaliyetleri yapmak projenin amaçlarını oluşturur.
 

 

 
Sağlık Projesi  
Bu projede sağlık konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amaçlanır. Bu kapsamda bağımlılık, sağlıklı beslenme, beslenme bozuklukları, duygusal, sosyal ve psikolojik iyi olma hali ve cinsel sağlık gibi konular etrafında çalışmalar yapılır.

 

 
İnsan Hakları Projesi  
Bu proje temel insan hakları, ayrımcılık ve önyargı gibi kavramları ele alırken aynı zamanda bu kavramların gündelik hayat ile ilişkisini kurmaya çalışır. Proje kapsamında yapılan tematik film gösterimleri, interaktif etkinlikler ve eğitsel oyunlar (canlandırma ve kutu oyunları vb.) ile projeyi seçen öğrencilerin empati kurma yeteneği ve konuya dair bilgisi artırılmaya çalışılır. Eğitim, sosyal haklar, çevre, toplumsal cinsiyet, medya, engelli hakları konuları projenin ana başlıklarını oluşturur.